Liikuntaa ohjatusti ja omaehtoisesti

Ohjattu liikunta edistää uusien taitojen oppimista, antaa virikkeitä ja tarjoaa mukavaa yhdessäoloa kavereiden kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vähintään yhtä tärkeää on se, mitä tapahtuu ohjattujen harjoitusten ulkopuolella kotona, koulumatkoilla, pihoilla ja kentillä.

Ohjattua liikuntaa

Ohjatulla liikunnalla tarkoitetaan ulkopuolisen valvonnassa ja ohjauksessa tapahtuvaa liikuntaa. Ohjattua liikuntaa toteutetaan pääasiassa koulussa, urheiluseuroissa ja liikuntakerhoissa, joissa nuorten taidot karttuvat osaavan ohjaajan opastuksella. Koulussa liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Liikunnanopetus tarjoaa taitoja, tietoja ja kokemuksia, jotka tukevat turvallisten liikuntatottumusten ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista.

Tällä hetkellä alle puolet (43 %) suomalaisista lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa urheiluseurassa. Urheiluseuroissa liikkuvat eniten 7−14-vuotiaat lapset ja nuoret. Heistä yli puolet (55 %) harrastaa seuraliikuntaa. Pojat liikkuvat seuroissa hieman enemmän kuin tytöt, mutta kahden viime vuosikymmenen aikana tyttöjen urheiluseuraliikunta on lisääntynyt tasaisesti.

Parhaimmillaan ohjattu liikunta aktivoi liikkumaan enemmän myös omaehtoisesti ja luo hyvät edellytykset elinikäiselle liikunnan harrastamiselle. Urheiluseuraan kuuluminen ja seuran harjoituksiin osallistuminen eivät kuitenkaan takaa liikunnan riittävyyttä. Ohjatuista harjoituksista ei useinkaan kerry päivän liikunta-annosta kaikille viikon päiville, ja tiettyä lajia harrastettaessa liikunta muuttuu helposti liian yksipuoliseksi. Pelkkä ohjattuihin harjoituksiin osallistuminen saattaa myös rajoittaa nuoren luovuutta ja mielikuvitusta.

Kuva 1. Nuorten vapaa-ajan liikunta. 12—18-vuotiaiden urheiluseurassa ja seuran ulkopuolella harrastettu vapaa-ajan liikunta (>1 krt/vk) sukupuolen mukaan vuosina 1977—2009. Lähde: Husu ym. 2011 (OKM:n julkaisuja 2011:15). Aineisto: Nuorten terveystapatutkimukset 1977—2009 (TaY)

 

Omaehtoista liikuntaa

Jokaiseen päivään tulee sisältyä useita, lyhyitä omaehtoisen liikkumisen hetkiä. Omaehtoisella liikunnalla tarkoitetaan sellaista liikkumista, jota henkilö tekee omasta halusta ja mielenkiinnosta, joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Omaehtoinen, yksin tai kavereiden kanssa harrastettu, liikunta ja urheilu on suositumpaa kuin ohjatuissa harjoituksissa liikkuminen. Omaehtoista liikuntaa tarkasteltaessa pojat liikkuvat tyypillisesti kavereiden kanssa, tytöt puolestaan liikkuvat useammin yksin.

Välitunti- ja koulumatkaliikunnalla on tärkeä merkitys kouluikäisten päivittäiselle fyysiselle aktiivisuudelle sekä kunnolle ja terveydelle. Aktiivisella matkojen liikkumisella on myös sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä.

Takaisin sivun alkuun